Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
   
                                                                        
 
 
 
 
                                                                                                             13.10.2017-13.11.2017.
Јавне набавке број 404-53/17-VII
 Набавка услуге Физичкотехничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе
 
                                                
 

                                                                                                            06.10.2017 - 18.10.2017.
 
 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-54/17-VII
 Hабавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву", за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца - поновљени поступак

 
                                               

 
                                                                                                                 06.10.2017 - 06.11.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавна набавка - Техничка документација за Пешачки прелаз преко пруге код Машинског  факултета.
 
 
                                               
 
 
                                                                                                      29.09.2017 - 30.10.2017.

  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне
канализације изван зоне надлежности ЈКП "Водовода",

донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа, ЈН 1.3.22

 
                                               
 
 
 
 

 
 

 

            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


 

     - Град Краљево

   
 
- Скупштина града Краљева

      -Градска управа града Краљева

      - Измена-1 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 24.04.2017

      - Измена-2 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 23.06.2017

         - Измена Плана ЈН Градске управе града Краљева od 12.09.2017

     - Јавно правобранилаштво града Краљева