Огласна табла

 

                                                                                                 

 

 

 


                                                                                                             12.10.2018 -12.11.2018.

 

 Позив за јавни увид Предлога плана управљања Спомеником природе „Црни бор у клисури реке Ибар“ за период 2019-2028. године
 ПЛАН УПРАВЉАЊА
 Финансијски план

 


                                                                                                              12.10.2018 -31.10.2018.

 

АДРЕСНИ РЕГИСТАР

-       За председнике Месних заједница

- давање предлога назива улица, тргова и заселака
на територији града Краљева

 


                                                                                                            12.10.2018 -22.10.2018.

Јавно предузеће Градско стамбено, Краљево, објављује

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

·         Локал Л-5, у Улици цара Душана бр. 53, укупне површине 31,39м², по цени од 21.000,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.


                                                                                                                  01.10.2018 -16.10.2018.

Конкурс

За доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма у 2018. години

 

 ♦ КОНКУРСОБРАЗАЦ БУЏЕТА
 ОБРАЗАЦ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА
ЗАХТЕВ

 

 


                                                                                                                         01.10.2018 -16.10.2018.

Конкурс

За доделу подстицајних средстава у циљу економског оснаживања жена са руралних подручја града Краљева у оквиру пројекта Спровођења мера
популационе  политике јединица локалне самоуправе у Републици
Србији у 2018.
години

 КОНКУРСОБРАЗАЦ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА
  ОБРАЗАЦ БУЏЕТАЗАХТЕВ
  ♦ ИЗЈАВА 1
ИЗЈАВА 2
 ИЗЈАВА 3ИЗЈАВА 4

 

 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА

                          Рани јавни увид Студеница
                              МОДЕЛ 1           МОДЕЛ 2          МОДЕЛ 3

 


                                                                                      02.10.2018 -10.10.2018.

 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

 Одсек за послове дечје заштите

 Позив за странку - 
        Зукрану Хасани,  Шумарице 10
         бр.133-2/597/2018 од 07.09.2018

 

 


 

Јавни оглас за прикупљање затворених понуда у поступку привременог давања јавне површине у закуп ради постављања киоска на територији града Краљева за потребе традиционалних цркви и традиционалних верских заједница

 Ближи опис локације

  САЈАМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА 2018. ГОДИНЕ


Одељење заурбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе Градске управе града Краљева 

Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила

 2018 2017 2016
   
   

 


                                                                                                  28.08.2018 -.....

 Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева
      Упутство за припрему Одлуке о буџету
      града Краљева за 2019. годину

      ♦ Прилог 1
      Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. годину

      ♦ Прилог 2
      Преглед капиталних пројеката

         Прилог 3
       
Пројекција планираних сопствених прихода за 2019

        Прилог 4
        Предлог финансијског плана буџетског корисника

        Прилог 5
        Програмски буџет за 2019.годину

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                         27.08.2018 -03.09.2018

 

ЈАВНА РАСПРАВА

О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА   ПОЗИВ                НАЦРТ ОДЛУКЕ        ОБРАЗАЦ ЗА КОМЕНТАРЕ  

 

 


                                                                                                        21.08.2018 - 03.09.2018.

Комисија за награде и признања Скупштине града Краљева

П О З И В 

 грађане, предузећа, установе, организације, месне заједнице, друштва, стручна и друга удружења, да поднесу предлоге за доделу признања и награда града Краљева за 2018. годину

  

28.08.2018.

Обавештење да је поднет захтев за складиштење и третман неопасног отпада "НЕРИН метали" д.о.о, Краљево         


Јавни оглас за прикупљање затворених понуда у поступку привременог давања јавне површине у закуп ради постављања киоска на територији града Краљева

 Табела

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писаних понуда
 


Републички завод за статистику ће у периоду од 1. октобра до 30. новембра 2018.године спровести Анкету о структури пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије.

Анкета ће обухватити  120.000 пољопривредних газдинстава а за теренски рад у анкети биће ангажовано 536 анкетара. Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан 15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем веб апликације

Линк за приступ сајту је : http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

 

 

                       
 
 

 

 Измена плана јавне набавке од 02.08.2018. године
 Измена плана јавне набавке са техничком исправком од 02.08.2018. године

 
 
                                                                                                         27.07.2018 - 02.08.2018.

ЈАВНА РАСПРАВА О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА И ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА


   ПОЗИВ            НАЦРТ ОДЛУКЕ     ОБРАЗАЦ ЗА КОМЕНТАРЕ  
                                                                                                       19.07.2018 - 03.08 2018.

Јавни позив 
за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града  Краљева  за стварање и побољшање услова становања набавком грађевинског материјала

 Обавештење о продужетку рока


                                                                                                             17.07.2018 - 31.12. 2018.
Градско веће града Краљева

 ♦ Измене и допуне програма обнављања и формирања нових
    јавних зелених површина и дрвореда за 2018. годину

 Измене и допуне програма чишћења и прања јавних површина
   за 2018. годину
 Измене и допуне програма одржавања и чишчења зелених 
   површина за 2018. годину
 Измене и допуне програма декорисања и уређивања града
  
за 2018. годину


                                                                 16.07.2018 - 06.08 2018.

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица

Јавни позив 

за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града  Краљева  за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини 5 (пет) сеоских кућа са окућницом  и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или ададптацију предметних сеоских кућа са окућницом

                                                                                                16.07.2018 - 14.08.2018.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

 
                                                                                                13.07.2018 - 30.10.2018.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

Обавештење регистрованим пољопривредним газдинствима
 са   територије  града Краљева-Кредитна подршка

 

Одељење за привреду и финансије

Образложење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину

Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. годину

Преглед капиталних пројеката

 


Одељење за привреду и финансије

Образложење завршног рачуна

Одлука о завршном рачуну

 


 Градска управа града Краљева
 Обавештење о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

     

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ
           ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

♦  Предлог комисије

♦  Информација

♦  Ревидирани буџет пројекта

 

 


                                    Одлука о називима улица и тргова


Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2018. години на територији града Краљева


 Правилник о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. години
 Обавештење 2018
 Захтев за регресирање трошкова вештачког осемењавања уматичених крава и јуница
 Захтев за коришћење средстава за регресирање осигурања животиња,усева,плодова,расадника и младих вишегодишњих засада

     


         
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2018. ГОДИНИ

Решење о одобрењу годишњих прoграма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2018. годину

                                                                                      

 Пословник о раду  Савета за безбедност саобраћаја

                          07.03.2018

                                          ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП)

 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

 

  

                                                       ПЛАН                             Одлука

 


                                                                                                 

                                                                                                                                           08.02.2018-31.12.2018 

Програм одржавања и чишћења зелених површина за 2018.

Програм декорисања и уређивања града за 2018.

Програм чишћења и прања јавних површина за 2018.

Програм зимског одржавања јавних површина за 2018.

Програм одржавања јавног осветљења за 2018.

Програм обнављања и формирања нових јавних зелених површина за 2018.

                                                                                                                                         
                                                                                                                                  

Одељење за инспекцијске послове градске управе града Краљева

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

 

                                                                                                                       

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева

Одлука о буџету града Краљева за 2018. годину

 

Одлука о буџету за 2018. годину

Образлозење Одлуке о буџету за 2018. годину

Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. годину

Прилог 2 Преглед капиталних пројеката

Табела 9 Преглед броја запосленихи средства за плате у 2018. години по  
  
звањима и занимањима у органима и слузбама локалне власти

 

 


            Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево                                             

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                - Грађевинска инспекција -

    ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2018. год.

    ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2018. год.

       ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2018. год.

        Допуна план и програм. III квартал. 2018.године

       ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА IV КВАРТАЛ 2018. год.


 

 


 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
 
 ♦ Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године
    

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева
                                                                                                                                       

    УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


 ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА

Програм развоја спорта града Краљева


Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године