Огласна табла

 

                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                   23.11.2017 -31.12.2017.

Градска управа града Краљева

Одељење за привреду и финансије

  Допуна Упутства за припрему Одлуке о буџету града Краљева за

                    2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину

 Допуна Упутства за припрему буџета града Краљева 
 Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора
 ♦ Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате
 Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката
  Табела расхода корисника буџета
 Униформни програми и програмске активности ЈЛС
 Упутство за ЈЛС

 

                                                                                                            23.11.2017 - 18.12.2017.

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ "ПЕТАР БОГАВАЦ – АНЂЕЛКО САВИЋ"

ОДЛУКА
 
о додели једнократне новчане помоћи ученицима
 средњих школа за 2017. годину

  

 

                                                                                       23.11.2017.

                              ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 
 ♦ ИЗЈАВА 1                               ♦ ИЗЈАВА 2
 Обавештење о Јавном конкурсу објављено је дана 23.11.2017. године у дневним новинама "Политика"

                                                                                                                        23.11.2017-11.12.2017.

Град Краљево расписује Јавни позив за прикупљање понуда пословних банака за
депоновање средстава по виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета града Краљева на домаћем финансијском тржишту новца у 2018. години.

               Јавни позив           Образац

 
 Kомисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
                              чији је оснивач град Краљево

 

 21.11.2017. РАНГ ЛИСТА СА НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИМ КАНДИДАТОМ  

 


 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева
 Одсек за послове дечје заштите
 Позив за странку
 СТРАНКА                       
 БРОЈ ПОЗИВА  ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА
Слободанка Пауновић    
183-217/2007             22.11.2017

                                                                                                                16.11.2017

 

Решење о поништавању Решења о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника  и заменика начелника Градске управе града Краљева

 


                                                                                                           17.11.2017-27.11.2017.

 

Одељење за инспекцијске послове - Одсек за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животне средине Градске управе града Краљева,организује

ЈАВНУ  РАСПРАВУ О НАЦРТУ

ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

 
 
 Обавештење о Јавној расправи
  Мишљење
  Образац
   Одлука о накнади
  Образложење

                                                                                                             17.11.2017-01.12.2017.

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 
 Измене плана генералне регулације Јарчујак“
  Измене плана генералне регулације Витановац“
  Измене плана детаљне регулације за денивелисану раскрсницу
   државног пута IB реда и другог градског прстена

 


  01.11.2017 - 31.12.2017.

 

                Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
                           града Краљева за 2017.годину

              ♦ Одлука              Образложење одлуке
                     Прилог 1
  Прилог 2

 


                                                                                                            03.11.2017 - 17.11.2017.

 Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

1. ИЗМЕНЕ ПГР-а „РАТАРСКО ИМАЊЕ-ГРДИЦА“

      2.  ПДР-а „ГРОБЉЕ У ГОТОВЦУ“

3.  ПГР-а „БЕРАНОВАЦ – КОВАНЛУК“

                                                                                                 


 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ


                                                                                                                  25.10.2017  - 10.11.2017.

ОДЛУКА

o одобравању подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2017. години

 


                                                                                                             21.09.2017 - 21.12.2017

  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

                                                                  


                                                                                                                                         30.11.2017.

Градско веће града Краљева


                                                                                             11.09.2017 - 11.12.2017.
 

РЕШЕЊЕ

О

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

                                               

                                                                                                             29.08.2017-29.11.2017

 ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 


 
                 
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

                                                                                                      04.08.2017 - 31.12.2017.
 ♦ УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                                                                     04.08.2017 -  01.10.2017.

 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОДИНЕ
    > ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА
          ПЕРИОД ОД 01.01.2017 - 30.06.2017.ГОДИНЕ
    > ИЗВЕШТАЈ  ЗА ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА КОРИСНИКА 
         ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017.ГОДИНЕ
    >  О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ
         УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
    > ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАНИРАНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
    > ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
    > ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ
    > КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
        ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                                                             31.07.2017 - 31.09.2017.
 

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ


 ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ПРОЈЕКТА
 РЕВИДИРАН БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

 

 


 

                                                                                                          17.07.2017 - 17.10.2017

 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Оперативни план од поплава за 2017. годину


                                                                                                    


 

 15.06.2017.

  Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево 
   - Грађевинска инспекција -
ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА IV КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ 

ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА  ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

        1.ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ
2.
ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ   

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2017. год.


                                                                                                                                                                  09.06.2017.
РЕШЕЊЕ КОМИСИЈА ЗА МЕДИЈЕ

                                                                                                                                                                  07.06.2017.
Обрасци за регистрацију стамбене зграде
 
Образац за регистрацију стамбене зграде
Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице
Додатак пријави
                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                         26.04.2017 - 31.12.2017.

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017.години  на територији града Краљева

                                                                                                                              06.05.2017 - 30.11.2017.

 Обавештење пољопривредним газдинствима за подстицаје у пољопривреди
 ♦ Обавештење
 Захтев за осемењавање
 Захтев за регресирање

 
П Р Е Г Л Е Д ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА,

РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО МЕСЕЦИМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА

КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ                                                                                                                                 15.11.2016 -31.11.2017.

 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
 НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


ОБАВЕШТЕЊЕ Одељења за пореску администратцију

Одлука Уставног суда број 40-8/2015 

  


РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2017 ГОДИНУ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОПУНУ ПРИЈАВЕ

 ПРИЈАВА 

   

 ОДЛУКА ГРАДСКОГ ВЕЋА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА.


 

 АНЕКС II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева

Извештај о раду за 2016.годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора

 


 Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК         ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ      АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА  

 


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА  


 

 

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У ПЕРИОДУ 2017-2019. ГОД.

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2017. ГОД.

 

  ТАБЕЛА КОМИСИЈЕ УГОВОРИ

  
ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(2016 – 2025)


П Р А В И Л Н И К  О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВА 

 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА                     ПРАВИЛНИК

 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

      СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

♦ Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину

♦ Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

♦ Прилог 1. Број запослених и маса средстава за плате у 2016. години

♦ Преглед броја запослених и средстава за плате у 2016. години по звањима и занимањима

♦ Образложење Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2016. годину


Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева
                                                                                                                                       

 

  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА


                          Програм развоја спорта града Краљева

Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године

                                                                                                                                


 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Категоризација грана спорта и начин и поступак доделе буџетских средстава 
намењених спорту града Краљева у 2016.години.

               ◊ Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова

                                      и организација  града Краљева

◊ Правилник о начину и поступку доделе средстава

ОБРАЗАЦ 1                 ОБРАЗАЦ 2                    ОБРАЗАЦ 3