Огласна табла

 

 

 

 


 

                                                                                                                                            26.06.2017.

 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Конкурс за давање стана за социјално становање у закуп


                              Градско веће града Краљева

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за давање у закуп пословног простора

“Задужбина”, Хајдук Вељкова бр. 49

путем прикупљања писмених понуда

                                                                                                                                                                              30.10.2017.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ОБЛАСТИ
ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА , ПОСТУПКУ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРИМАРНУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ У 2017. ГОДИНИ 
ПРИЈАВА

 


 

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017.години  на територији града Краљева

                                                                                                                                               30.11.2017.

 Обавештење пољопривредним газдинствима за подстицаје у пољопривреди
 ♦ Обавештење
 Захтев за осемењавање
 Захтев за регресирање

 
П Р Е Г Л Е Д ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА,

РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО МЕСЕЦИМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА

КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ                                                           31.11.2017.

 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
 НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


ОБАВЕШТЕЊЕ Одељења за пореску администратцију

Одлука Уставног суда број 40-8/2015 

 


 


 

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

        1.ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА
ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

2.ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ 


РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2017 ГОДИНУ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОПУНУ ПРИЈАВЕ

 ПРИЈАВА 

   

 ОДЛУКА ГРАДСКОГ ВЕЋА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА.


 

 АНЕКС II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 


 

 

Градско веће града Краљева

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ,

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАЉЕВО

 


Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева

Извештај о раду за 2016.годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора

 


 Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК         ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ      АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА  

 


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА  


 

 

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У ПЕРИОДУ 2017-2019. ГОД.

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2017. ГОД.

 

  ТАБЕЛА КОМИСИЈЕ УГОВОРИ

  


 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево 
   - Грађевинска инспекција -

                      ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2017. год.

  


  

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

(2016 – 2025)


П Р А В И Л Н И К  О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВА 

 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА                     ПРАВИЛНИК

 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

      СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

♦ Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину

♦ Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

♦ Прилог 1. Број запослених и маса средстава за плате у 2016. години

♦ Преглед броја запослених и средстава за плате у 2016. години по звањима и занимањима

♦ Образложење Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2016. годину


 

 

 Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева

 ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ

 ТАБЕЛАРНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ

 ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ

 КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ ГРАДА КРАЉЕВА

 

ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА 
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНУ


Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева

                                                                                                                                       

 

  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА


                          Програм развоја спорта града Краљева

Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године

                                                                                                                                


 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Категоризација грана спорта и начин и поступак доделе буџетских средстава 
намењених спорту града Краљева у 2016.години.

               ◊ Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова

                                      и организација  града Краљева

◊ Правилник о начину и поступку доделе средстава

ОБРАЗАЦ 1                 ОБРАЗАЦ 2                    ОБРАЗАЦ 3