Нормативни акти

 

 

 

                         ОБАВЕЗНА ИНСТРУКЦИЈА  О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ


 

П Р А В И Л Н И К

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ

ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА


                                ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ УПРАВИ 2016.

    


  ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВА  
 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА                     ПРАВИЛНИК


 

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 


Програм  пописа незаконито изграђених објеката на територији града Краљева у 2016. години


 

                 ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У СИСТЕМУ
                 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ  
      

Статут града

           - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СТАТУТА ГРАДА КРАЉЕВА - 05.07.2013. године

           - Измене и допуне  - Службени гласник града Краљева  04/08,  19/12

Пословник о раду Скупштинe града

            - Измене и допуне  - Службени гласник града Краљева  04/08,  20/11

Пословник о раду Скупштинe града 02.09.2016

Пословник о раду Градског већа 01.09.2016  

ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈН 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА И ПОТРОШЊИ ГОРИВА

ОБАВЕШТЕЊЕ


ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ


ПРАВИЛНИК О ДАВАЊУ ПОКЛОНА