Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Javne nabavke
                                                                                                                                                        
 
   
 
                                                             
 
 
 
 
                                                                                                                         20.08.2018.
 
   Javna nabavka radova JN broj 404-40/18-VII

Završetak radova na  izgradnji dečijeg vrtića na Beranovcu sa uređenjem terena i izgradnjom  spoljašnjih instalacija -ponovljeni postupak

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         25.07.2018.
 
   Javna nabavka male vrednosti JN broj 404-39/18-VII

Tehnički pregled novog paviljona Dečjeg odmarališta Goč

 
                                              
 
 
 
 
 
                                                                                                                         13.08.2018.
 
   Javna nabavka male vrednosti JN broj 404-38/18-VII

Javna nabavka radova u otvorenom postupku. br.1.3.6 – Hitne intervencije na zaštiti i uređivanju vodotoka II reda

 
                                              
 
 
 
                                                                                                         10.07.2018 - 18 .07.2018.
   Javna nabavka male vrednosti JN broj 404-37/18-VII
Habavka usluge servisiranja službenih vozila
Gradske uprave grada Kraljeva za 2018. godinu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca
 
 
                                              
    
 
 
                                                                                                                         13.07.2018.
 
   Javna nabavka broj 404-36/18-VII
Habavka dobara računarske i fotografske opreme po partijama
 
                                                
 
 

   Javna nabavka broj 404-30/18-VII
 Nabavka usluge izrade idejnog projekta sanacije i rekonstrukcije postojeće nesanitarne deponije-smetlišta u Kraljevu kroz vreme, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva
                                                                      
                                        11.07.2018. Izmena konkursne dokumentacije
                           19.07.2018. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
                                        11.07.2018. Pitanja i odgovor
                                        19.07.2018. Pitanja i odgovor 2
                           19.07.2018. Obaveštenje o produženju roka

  Javna nabavka broj 404-34/18-VII
 Izmeštenje komandnih ormara za upravljanje javnim osvetljenjem na magistralnim pravcima u cilju energetske efikasnosti
 
                                                                     
 

 Javna nabavka male vrednosti, JN broj 404-35/18-VII
 Izrada instalacija vodovoda i kanalizacije za magacinski prostor za potrebe Crvenog krsta na K.P. 5297/11 KO Kraljevo

                                              

                            Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

                            Odluka o dodeli ugovora

                            Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

                                                                                                      13.06.2018 - 21.06.2018.

Javna nabavka male vrednosti, JN broj 404-28/18-VII

 Nabavka usluge osiguranja zaposlenih i imovine za 2018. godinu, po partijama.
 
                                            
                                     Izmena konkursne dokumentacije
                                     Odluka o dodeli ugovora
                                     Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
                                                                                                                  15.06.2018.
 
  Javna nabavka broj 404-27/18-VII

Nabavka dobara benzina, dizel goriva i plina (tng) za službena vozila Gradske uprave grada Kraljeva za 2018. godinu.

                                                 
                                               Odluka o dodeli ugovora
                                               Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

                                                                                                               
                                                                                                                           15.06.2018.
                           Javna nabavka broj 404-31/18-VII
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         14.06.2018.
 Javna nabavka broj 404-26/18-VII

Čišćenje dela poslovnog prostora zgrade Gradske uprave
grada Kraljeva za 2018. godinu.

 

 
                                                   
                                                 Odluka o dodeli ugovora
                                                 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
 
                                                                                                                       18.06.2018.
 Javna nabavka broj 404-25/18-VII
 Radovi na proširenju groblja Barutana
 
                                                  
 
                                                Odluka o dodeli ugovora
                                                Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                                                                                                             24.05.2018 - 25.06.2018.
    Javna nabavka broj 404-24/18-VII
 Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Adranima - duž državnog puta IA22 i lokalnog puta L1005
                                                    
 
                                                 Odluka o dodeli ugovora     
                                                 Obaveštenje o zaključenom ugovoru                                 
                                                                                                                         04.06.2018.

                                     Javna nabavka broj 404-21/18-VII
 Izgradnja platoa i uređenje prostora oko novoizgrađenog objekta dečijeg odmarališta "Goč" na Goču
                                                  
                                     Izmena konkursne dokumentacije
                                     Odluka o dodeli ugovora

 
                                                                                                                 18.06.2018.
 
                                    Javna nabavka broj 404-23/18-VII
                       Tehnička dokumentacija za izgradnju
                        lokalnog puta Studenica - Rudno
  
                                                 
                                                  Odluka o dodeli ugovora
                                                  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
                                                                                                          14.06.2018.
                                      Javna nabavka broj 404-19/18-VII

            Izgradnja pešačke staze duž bedema od Hale sportova do
                                        u
šća reke Ribnice u Ibar

 
                                                   
                                            Odluka o dodeli ugovora
                                            Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
                          
                                                                                                                            21.05.2018.
 Javna nabavka broj 404-22/18-VII

Nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata i komunalne infrastrukture i to rušenje dotrajalog i zemljotresom trajno oštećenog stambenog objekta u ulici Omladinskoj broj 63/2 u Kraljevu, na KP 668/1 KO Kraljevo, kao po drugi put ponovljeni postupak u drugoj fazi kvalifikacionog postupka, zapotrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

               
                                 
                                                   Odluka o dodeli ugovora
                                                   Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
  Javna nabavka broj 404-20/18-VII
 Nabavka dobara, kancelarijskog materijala po partijama
 
                                                           
                                                         Odluka o dodeli ugovora
                                                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 Javna nabavka broj 404-18/18-VII
 Završetak radova na izgradnji dečijeg vrtića na Beranovcu sa uređenjem terena i izgradnjom spoljšnjih instalacija
 
                                                              
                                                           Odluka o obustavi postupka
                                                           Obaveštenje o obustavi postupka
 

 
  Javna nabavka broj 404-17/18-VII

Održavanje stubova javnog osvetljenja - zamena oštećenih i farbanje postojećih stubova javnog osvetljenja

 
                                                              
                                                  Odluka o dodeli ugovora
                                                Obaveštenje o zaključenom ugovoru
                                                

                                                                                                                   04.05.2018.
                                             Javna nabavka broj 404-15/18-VII
 Habavka usluge sistematske deratizacije na teritoriji grada Kraljeva za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca
       
                                        
                                                  Pitanja i odgovor
                                                  Odluka o dodeli ugovora
                                                  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
                                                                                                                    23.05.2018.
                                           Javna nabavka broj 404-16/18-VII

      Tehnička dokumentacija ze deo saobraćajnice na trasi
    buduće severne obilaznice od gradske deponije do

ulice Alimpija Jankovića u Grdici

 
 
                                               
                                           Odluka o dodeli ugovora
                                           Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                                                                                                                      24.05.2018.
                                       Javna nabavka broj 404-14/18-VII

        Tehnička dokumentacija za uređenje blokovske površine
                        između ulica Omladinske i Cara Lazara

 
 
                                                
                                             Odluka o dodeli ugovora
                                             Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
                                                                                                                      16.05.2018.
 Javna nabavka broj 404-11/18-VII

Projektna dokumentacija za odvođenje atmosferskih voda iz planiranih poslovnih zona na lokaciji Jarčujak i Ratarsko imanje

 
                                                
                                                  Odluka o dodeli ugovora
                                                Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
 Javna nabavka broj 404-13/18-VII

Održavanje javnog osvetljenja - zamena sijalica, popravka ili zamena armatura

                                                         
                                                     Odluka o dodeli ugovora
                                                     Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                                                                                                                              25.04.2018.
 Javna nabavka broj 404-10/18-VII
 Nabavka usluge eksterne revizije završnog računa budžeta grada Kraljeva za 2017. godinu, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva
 
                                                  
                                                 Odluka o dodeli ugovora
                                   ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Javna nabavka broj 404-12/18-VII

Javna nabavka usluge u otvorenom postupku br.1.2.25 - Tehnička dokumentacija za  pešački prelaz preko pruge kod Mašinskog fakulteta

 
                                                  
                                                  Odluka o obustavi postupka
                                                  Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka broj 404-08/18-VII
Nabavka dobara - električne energije za 2018. godinz, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca
 
                                                 
                                                  Oluka o dodeli ugovora
                                                  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
  Javna nabavka broj 404-07/18-VII
Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji grada Kraljeva za 2018. godinu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca
 
                                                  
                                       Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

                          Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

                                      Odluka o dodeli ugovora

                                      Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 
 Javna nabavka broj 404-09/18-VII

 Nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata , delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture po partijama, u drugoj fazi kvalifikacionog postupka, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

                                                   
                                                Odluka o obustavi postupka
                                               Obaveštenje o obustavi postupka
 

 
 
 Javna nabavka broj 404-05/18-VII
 Nabavka usluge obuka za zavarivače u okviru projekta "Obuka nezaposlenih mladih lica za zapošljavanje u skladu sa potrebama deficitiranih zanimanja na području grada Kraljeva", za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva
 
                                                  
                                       Odluka o dodeli ugovora
                                       Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 
 Javna nabavka broj 404-06/18-VII
 Nabavka dobara kanti za proširenje primarne selekcije otpada i kištri za iznošenje otpada na seoskom području, po partijama za potrebe budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca
                                                 
 
                               Odluka o dodeli ugovora

 Javna nabavka broj 404-4/18-VII
 Nabavka usluge uništavanja ambrozije na urbanom delu teritorije grada Kraljeva za potrebe budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva

                                                  

                                     Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

                                    Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

                                    Odluka o dodeli ugovora

                                                      Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 
 Javna nabavka broj 404-3/18-VII
 Nabavka usluge servisiranja elektronske i fotografske opreme i punjenje tonera-ketridža, po partijama za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca
                                                     
            
                                   Odluka o dodeli ugovora
                                   Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                                                                                                        23.02.2018-02.03.2018
 

 Javna nabavka broj 404-02/18-VII

Nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata , delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture po partijama, u drugoj fazi kvalifikacionog postupka, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva
                                                 
                                     Odluka o dodeli ugovora
                                     Odluka o obustavi ugovora
                                     Obaveštenje o obustavi postupka
                                     Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
                                                                                                       26.01.2018-05.02.2018.
 
                                   Javna nabavke broj 404-01/18-VII
Nabavka usluge štampanja Službenog lista grada Kraljeva za 2018. godinu za potrebe Skupštine grada Kraljeva kao naručioca
 
                                                    
                                    Odluka o dodeli ugovora
                                    Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
                                                                                                    29.12.2017 - 12.01.2018.
    

 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

 Radovi na uređenju i opremanju igrališta pod obalom

                                                 
                                   Izmena konkursne dokumentacije
                                   ODLUKA O DODELI UGOVORA
                                   ODLUKA O ZAKLjUČENOM UGOVORU

 
   ♦ PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
   
                 GRAD KRALjEVO
          
GRADSKA UPRAVA GRADA KRALjEVA
                         ♦ Izmena plana javnih nabavki GU od 16.07.2018.
                               Izmena plana javnih nabavki GU od 15.05.2018.

                 SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA
                 JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA KRALjEVA