Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Oglasna tabla

 

                                                                                                      

 

 

 


                                                                                                                    14.12.2017 - 20.12.2017.

JAVNI POZIV

ZA DODELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELjENIH LICA NA TERITORIJI GRADA  KRALjEVA  


                                                                                                                  05.12.2017 - 12.12.2017.

 

Na osnovu člana 14. stav 2. Statuta grada Kraljeva radno telo za izradu Nacrta LAP-a organizuje

JAVNU RASPRAVU O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE GRADA KRALjEVA

 Poziv        LAP Nacrt
 Obrazac Obrazloženje

 


                                                                                                                              01.12.2017 - 11,12,2017,

 

Gradska uprava grada Kraljeva

JAVNI OGLAS

                                  za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih automobila

                   1. ZASTAVA 101 SKALA 55 TNG                2. ZASTAVA YUGO TEMPO 1,1

 

 


                                                                                                                                          24.11.2017.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva i Službi za poslove zaštitnika građana grada Kraljeva

                                                                                                                    23.11.2017 -31.12.2017.

Gradska uprava grada Kraljeva

Odeljenje za privredu i finansije

  Dopuna Uputstva za pripremu Odluke o budžetu grada Kraljeva za

                    2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

 Dopuna Uputstva za pripremu budžeta grada Kraljeva 
 Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora
 ♦ Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate
 Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata
  Tabela rashoda korisnika budžeta
 Uniformni programi i programske aktivnosti JLS
 Uputstvo za JLS

                                                                                                             13.12.2017 -18.12.2017.

 

UPRAVNI ODBOR FONDACIJE "PETAR BOGAVAC – ANĐELKO SAVIĆ"

KONAČNA ODLUKA

                                                                                                            23.11.2017 - 18.12.2017.

 

UPRAVNI ODBOR FONDACIJE "PETAR BOGAVAC – ANĐELKO SAVIĆ"

ODLUKA
 
o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima
 srednjih škola za 2017. godinu

  

 

                                                                                       23.11.2017.

                              GRADSKO VEĆE GRADA KRALjEVA

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE I ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

 
 ♦ IZJAVA 1                               ♦ IZJAVA 2
 Obaveštenje o Javnom konkursu objavljeno je dana 23.11.2017. godine u dnevnim novinama "Politika"

                                                                                                                    
 Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća
                              čiji je osnivač grad Kraljevo

  30.11.2017. Rešenje o imenovanju direktora JKP „ČISTOĆA" Kraljevo

30.11.2017. Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti 
direktora JKP „ČISTOĆA" Kraljevo  

 21.11.2017. RANG LISTA SA NAJBOLjE RANGIRANIM KANDIDATOM  

 


 Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva
 Odsek za poslove dečje zaštite
 Poziv za stranku
 STRANKA                       
 BROJ POZIVA  DATUM OBAVEŠTENjA
Slobodanka Paunović    
183-217/2007             22.11.2017

                                                                                                                16.11.2017

 

Rešenje o poništavanju Rešenja o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika  i zamenika načelnika Gradske uprave grada Kraljeva

 


                                                                                                         01.11.2017 - 31.12.2017.

 

                Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu
                           grada Kraljeva za 2017.godinu

              ♦ Odluka              Obrazloženje odluke
                     Prilog 1
  Prilog 2

 

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODELjENjA 
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE
 KRALjEVO ZA 2018. GODINU                                                                                                           21.09.2017 - 21.12.2017

  

GODIŠNjI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA
POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI
GRADA KRALjEVA ZA 2017. GODINU

 

                                                                  


                                                                                                                                         30.11.2017.

Gradsko veće grada Kraljeva


                                                                                             11.09.2017 - 11.12.2017.
 

REŠENjE

O

IZMENI REŠENjA O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE


 
                 
 ODELjENjE ZA PRIVREDU I FINANSIJE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

                                                                                                      04.08.2017 - 31.12.2017.
 ♦ UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA ZA 2018. GODINU

                                                                                                     04.08.2017 -  01.10.2017.

 IZVEŠTAJ O REALIZACIJI BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2017. GODINE


 > IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODLUKE O BUDžETU GRADA KRALjEVA ZA 2017.GODINU ZA         
      PERIOD OD 01.01.2017 - 30.09.2017.GODINE

 > OBRAZLOŽENjE IZVEŠTAJA  ZA PERIOD OD 01.01.2017 - 30.09.2017.GODINE

 

    > IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODLUKE O BUDžETU GRADA KRALjEVA ZA 2017.GODINU ZA

          PERIOD OD 01.01.2017 - 30.06.2017.GODINE

    > IZVEŠTAJ  ZA PROGRAMSKI DEO BUDžETA KORISNIKA 
         ZA PERIOD JANUAR - JUN 2017.GODINE
    >  O B R A Z L O Ž E Nj E
    > PREGLED PLANIRANIH SREDSTAVA U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREMENOM
         UREĐIVANjU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA
    > PROJEKCIJA PLANIRANIH SOPSTVENIH PRIHODA
    > PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA BUDžETSKOG KORISNIKA
    > PROGRAMSKI BUDžET ZA 2017. GODINU
    > KAPITALNI PROJEKTI
    > PREGLED PLANIRANIH SREDSTAVA ZA PLATE, DODATKE I NAKNADE ZAPOSLENIH
        ZA 2018. GODINU
                      


 

 15.06.2017.

  Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo 
   - Građevinska inspekcija -


DOPUNA PLANA UKLANjANjA  OBJEKATA ZA IV KVARTAL 2017. GODINE

PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA IV KVARTAL 2017. GODINE

 PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA III KVARTAL 2017. GODINE 

DOPUNA PLANA UKLANjANjA  OBJEKATA ZA III KVARTAL 2017. GODINE

PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE

        1.DOPUNA PLANA UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE
2.
DOPUNA PLANA UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE   

 PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA I KVARTAL 2017. god.


                                                                                                                                                                  09.06.2017.
                                                                                                                                                                  07.06.2017.
Obrasci za registraciju stambene zgrade
 
                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                         26.04.2017 - 31.12.2017.

 

Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2017.godini  na teritoriji grada Kraljeva

 P R E G L E D PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMANjA,

RASHODA I IZDATAKA PO MESECIMA ODLUKE O BUDžETU GRADA

KRALjEVA ZA 2017. GODINU

OBAVEŠTENjE Odeljenja za poresku administratciju

Odluka Ustavnog suda broj 40-8/2015 

  


REŠENjE O ODOBRENjU GODIŠNjIH PROGRAMA IZ OBLASTI SPORTA ZA 2017 GODINU JAVNI POZIV ZA DOBIJANjE NOVČANE NADOKNADE

SMERNICE ZA POPUNU PRIJAVE

 PRIJAVA 

   

 ODLUKA GRADSKOG VEĆA O SUFINANSIRANjU PROGRAMA RADA UDRUŽENjA.


 

 ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

 Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kraljeva

Izveštaj o radu za 2016.godinu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora

 


 Pravilnik o načinu i postupku akreditacije predstavnicima medija

PRAVILNIK         ZAHTEV ZA AKREDITACIJU      AKREDITACIONA KARTICA  

 


GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODELjENjA 
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE
 KRALjEVO ZA 2017. GODINU
PLAN INTEGRITETA

OBAVEŠTENjE ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA  


 

 

 

  TABELA KOMISIJE UGOVORI

  

 GRADSKO VEĆE GRADA KRALjEVA

 REŠENjE O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE

 

      SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA

♦ Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2016. godinu

♦ Pregled kapitalnih projekata u periodu 2016 - 2018. godine

♦ Prilog 1. Broj zaposlenih i masa sredstava za plate u 2016. godini

♦ Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate u 2016. godini po zvanjima i zanimanjima

♦ Obrazloženje Odluke o rebalansu budžeta grada Kraljeva za 2016. godinu


Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva
                                                                                                                                       

 

  UDRUŽENjA GRAĐANA

 MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 


UPUTSTVO ZA BUDžETSKE KORISNIKE 

UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
 - OBRAZAC                                                            


VODNA KNjIGA GRADA KRALjEVA


                          Program razvoja sporta grada Kraljeva

Akcioni plan za realizaciju programa razvoja sporta
 grada Kraljeva za period 2016 – 2018. godine

                                                                                                                                


 

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

Kategorizacija grana sporta i način i postupak dodele budžetskih sredstava 
namenjenih sportu grada Kraljeva u 2016.godini.

               ◊ Pravilnik o kategorizaciji sportskih udruženja, klubova

                                      i organizacija  grada Kraljeva

◊ Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava

OBRAZAC 1                 OBRAZAC 2                    OBRAZAC 3