Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Oglasna tabla

 

 

                                                                                                          

 

 


                                                                                     JAVNI OGLAS

 ZA DODELU POMOĆI PORODICAMA INTERNO RASELjENIH LICA NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA ZA STVARANjE I POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA NABAVKOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

 


                                                                   JAVNI OGLAS 

ZA PRIKUPLjANjE ZATVORENIH PONUDA U POSTUPKU DAVANjA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA RADI PRIVOĐENjA PLANIRANOJ NAMENI NA PERIOD od 5 (pet) GODINA                     REŠENjE

PO RASPISANOM JAVNOM OGLASU ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U OBLASTI PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

 ODELjENjE ZA PRIVREDU I FINANSIJE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

                                                                                                      04.08.2017 - 31.12.2017.
 ♦ UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA ZA 2018. GODINU

                                                                                                     04.08.2017 -  01.10.2017.

 IZVEŠTAJ O REALIZACIJI BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2017. GODINE
    > IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODLUKE O BUDžETU GRADA KRALjEVA ZA 2017.GODINU ZA
          PERIOD OD 01.01.2017 - 30.06.2017.GODINE
    > IZVEŠTAJ  ZA PROGRAMSKI DEO BUDžETA KORISNIKA 
         ZA PERIOD JANUAR - JUN 2017.GODINE
    >  O B R A Z L O Ž E Nj E
    > PREGLED PLANIRANIH SREDSTAVA U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREMENOM
         UREĐIVANjU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA
    > PROJEKCIJA PLANIRANIH SOPSTVENIH PRIHODA
    > PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA BUDžETSKOG KORISNIKA
    > PROGRAMSKI BUDžET ZA 2017. GODINU
    > KAPITALNI PROJEKTI
    > PREGLED PLANIRANIH SREDSTAVA ZA PLATE, DODATKE I NAKNADE ZAPOSLENIH
        ZA 2018. GODINU

                                                                                             31.07.2017 - 31.09.2017.
 

REŠENjE

O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA KRALjEVA ZA PROJEKTE
KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2017. GODINU


 PREDLOG KOMISIJE
 INFORMACIJA ZA UČESNIKE PROJEKTA
 REVIDIRAN BUDžET PROJEKTA

 

                                                                                                      21.07.2017 - 21.08.2017.
 

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” Kraljevo

            KONKURS OBLjAVLjEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" BROJ 71 OD 21.07.2017.GODINE

 

                                                                                                           17.07.2017 - 17.10.2017
 SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA
 
REŠENjE O RAZREŠENjU  DIREKTORA  JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PUTEVI" IZ KRALjEVA

REŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PUTEVI" IZ KRALjEVA

REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA „KRALjEVO" IZ KRALjEVA

REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG ENERGETSKOG PREDUZEĆA „TOPLANA" KRALjEVO


Operativni plan od poplava za 2017. godinu                                                                                                                               19.06.2017 - 16.08.2017.

 Javni poziv

Međunarodni poziv za podnošenje ponuda za izgradnju zgrade od 106 stanova u sklopu realizacije Projekta stambene obnove od posledica zemljotresa Faza 1, Kraljevo, Srbija

Contract notice

International invitation for tenders for Construction of a building with 106 apartments related to the Post-earthquake Housing Reconstruction Project, Phase 1 in Kraljevo, Serbia 

 


 

 15.06.2017.

  Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo 
   - Građevinska inspekcija -

 PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA III KVARTAL 2017. GODINE 

DOPUNA PLANA UKLANjANjA  OBJEKATA ZA III KVARTAL 2017. GODINE 


                                                                                                                                                                  14.06.2017.
 

                                                                                                                                                                  13.06.2017.
Predlog odluke o završnom računu za 2016. godinu
 

                                                                                                                                                                  09.06.2017.
                                                                                                                                                                  07.06.2017.
Obrasci za registraciju stambene zgrade
 
                                                                    
 

                                                                                                                                                          29.05.2017.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini

Zahtev za biznis planom za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima

                 

                                                                                                                                                                  29.05.2017.

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

Zahtev za učešće u programu stručne prakse

                                                                                                                          05.05.2017 - 30.10.2017.

 

JAVNI OGLAS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U OBLASTI
PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

 PRAVILNIK O USLOVIMA , POSTUPKU I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLjOPRIVREDNU PROIZVODNjU U 2017. GODINI 
PRIJAVA

 


                                                                                                                         26.04.2017 - 31.12.2017.

 

Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2017.godini  na teritoriji grada Kraljeva

                                                                                                                              06.05.2017 - 30.11.2017.

 Obaveštenje poljoprivrednim gazdinstvima za podsticaje u poljoprivredi
 ♦ Obaveštenje
 Zahtev za osemenjavanje
 Zahtev za regresiranje

 
P R E G L E D PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMANjA,

RASHODA I IZDATAKA PO MESECIMA ODLUKE O BUDžETU GRADA

KRALjEVA ZA 2017. GODINU                                                                                                                                 15.11.2016 -31.11.2017.

 REŠENjE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH
 NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU
 NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA


OBAVEŠTENjE Odeljenja za poresku administratciju

Odluka Ustavnog suda broj 40-8/2015 

 


 


 

PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE

        1.DOPUNA PLANA UKLANjANjA
OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE

2.DOPUNA PLANA UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE 


REŠENjE O ODOBRENjU GODIŠNjIH PROGRAMA IZ OBLASTI SPORTA ZA 2017 GODINU JAVNI POZIV ZA DOBIJANjE NOVČANE NADOKNADE

SMERNICE ZA POPUNU PRIJAVE

 PRIJAVA 

   

 ODLUKA GRADSKOG VEĆA O SUFINANSIRANjU PROGRAMA RADA UDRUŽENjA.


 

 ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

 Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kraljeva

Izveštaj o radu za 2016.godinu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora

 


 Pravilnik o načinu i postupku akreditacije predstavnicima medija

PRAVILNIK         ZAHTEV ZA AKREDITACIJU      AKREDITACIONA KARTICA  

 


GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODELjENjA 
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE
 KRALjEVO ZA 2017. GODINU
PLAN INTEGRITETA

OBAVEŠTENjE ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA  


 

 

 

  TABELA KOMISIJE UGOVORI

  


 

Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo 
   - Građevinska inspekcija -

                      PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA I KVARTAL 2017. god.

  


  


P R A V I L N I K  O ORGANIZACIJI  I  SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA  I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KRALjEVA 

 

REŠENjE GRADSKOG VEĆA                     PRAVILNIK

 
 

 GRADSKO VEĆE GRADA KRALjEVA

 REŠENjE O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE

 

      SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA

♦ Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2016. godinu

♦ Pregled kapitalnih projekata u periodu 2016 - 2018. godine

♦ Prilog 1. Broj zaposlenih i masa sredstava za plate u 2016. godini

♦ Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate u 2016. godini po zvanjima i zanimanjima

♦ Obrazloženje Odluke o rebalansu budžeta grada Kraljeva za 2016. godinu


 

 

 Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Kraljeva

 

IZVEŠTAJ  O REALIZACIJI ODLUKE O BUDžETU GRADA KRALjEVA 
ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2016. GODINU


Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva

                                                                                                                                       

 

  UDRUŽENjA GRAĐANA

 MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 


UPUTSTVO ZA BUDžETSKE KORISNIKE 

UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
 - OBRAZAC                                                            


VODNA KNjIGA GRADA KRALjEVA


                          Program razvoja sporta grada Kraljeva

Akcioni plan za realizaciju programa razvoja sporta
 grada Kraljeva za period 2016 – 2018. godine

                                                                                                                                


 

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

Kategorizacija grana sporta i način i postupak dodele budžetskih sredstava 
namenjenih sportu grada Kraljeva u 2016.godini.

               ◊ Pravilnik o kategorizaciji sportskih udruženja, klubova

                                      i organizacija  grada Kraljeva

◊ Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava

OBRAZAC 1                 OBRAZAC 2                    OBRAZAC 3