Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Oglasna tabla

 

 

 


 

 

P R E G L E D PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMANjA,

RASHODA I IZDATAKA PO MESECIMA ODLUKE O BUDžETU GRADA

KRALjEVA ZA 2017. GODINU 

                                                                                                                                 07.05.2017.

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2017. godinu

                                             KONKURS ZA EKOLOŠKA UDRUŽENjA
                                             ODLUKA
                                             FORMULAR
                                             PRIJAVA

 

 

 

 


 21.04.2017.

 Grad Kraljevo - Savet za bezbednost saobraćaja
 Zaključak kojim se odobrava finansijsko praćenje usluga
medijskog praćenja rada Saveta za 2017. godinu

 

 

 


                                                                                                                                    03.05.2017.

 

JAVNI  POZIV
 za  učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za

ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

na teritoriji grada Kraljeva u 2017. godini JAVNI POZIV

             IZMENA JAVNOG POZIVA           ZAKLjUČAK O IZMENI

  OBRAZAC - BUDžET PROJEKTA

 OBRAZAC - PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANjE 


                                                                                                                                        31.11.2017.

 REŠENjE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH
 NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU
 NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA


OBAVEŠTENjE Odeljenja za poresku administratciju

Odluka Ustavnog suda broj 40-8/2015 

 KONKURS ZA RASPOELU SREDSTAVA NAMENjENIH ZA FINANSIRANjE USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENjANA RADA SAVETA U 2017 GODINI U REALIZACIJI KAMPANjA I OSTALIH AKTIVNOSTI VEZANIH ZA BEZBRNOST SAOBRAĆAJA A SVE U CILjU POVEĆANjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA

 


 

PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE

       DOPUNA PLANA UKLANjANjA
OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE


 

REŠENjE O ODOBRENjU GODIŠNjIH PROGRAMA IZ OBLASTI SPORTA ZA 2017 GODINU 

 


 

ODLUKA O STIPENDIJAMA ZA 2017 GODINU 

 JAVNI POZIV ZA DOBIJANjE NOVČANE NADOKNADE

SMERNICE ZA POPUNU PRIJAVE

 PRIJAVA 

   

 ODLUKA GRADSKOG VEĆA O SUFINANSIRANjU PROGRAMA RADA UDRUŽENjA.


 

 ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

 


 

 

Gradsko veće grada Kraljeva

REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI ,

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD KRALjEVO

  


 

 


Javni Poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova 2017

Prijava za sprovođenje Javnog Rada

 


Skupština grada Kraljeva, na sednici održanoj dana 8. februara 2017.godine, donela je: 

 ♦ R E Š E Nj E O RAZREŠENjU  DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „ČISTOĆA“ IZ KRALjEVA

 ♦ R E Š E Nj E  O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „ČISTOĆA“ IZ KRALjEVA

 


Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kraljeva

Izveštaj o radu za 2016.godinu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora

 


 Pravilnik o načinu i postupku akreditacije predstavnicima medija

PRAVILNIK         ZAHTEV ZA AKREDITACIJU      AKREDITACIONA KARTICA  

 


GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODELjENjA 
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE
 KRALjEVO ZA 2017. GODINU
PLAN INTEGRITETA

OBAVEŠTENjE ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA  


 

 

 

  TABELA KOMISIJE UGOVORI

  


 

Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo 
   - Građevinska inspekcija -

                      PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA I KVARTAL 2017. god.

  


  


P R A V I L N I K  O ORGANIZACIJI  I  SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA  I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KRALjEVA 

 

REŠENjE GRADSKOG VEĆA                     PRAVILNIK

 
 

 GRADSKO VEĆE GRADA KRALjEVA

 REŠENjE O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE

 

      SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA

♦ Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2016. godinu

♦ Pregled kapitalnih projekata u periodu 2016 - 2018. godine

♦ Prilog 1. Broj zaposlenih i masa sredstava za plate u 2016. godini

♦ Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate u 2016. godini po zvanjima i zanimanjima

♦ Obrazloženje Odluke o rebalansu budžeta grada Kraljeva za 2016. godinu


 

 

 Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Kraljeva

 

IZVEŠTAJ  O REALIZACIJI ODLUKE O BUDžETU GRADA KRALjEVA 
ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2016. GODINU


Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva

                                                                                                                                       

 

  UDRUŽENjA GRAĐANA

 MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 


UPUTSTVO ZA BUDžETSKE KORISNIKE 

UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
 - OBRAZAC                                                            


VODNA KNjIGA GRADA KRALjEVA


                          Program razvoja sporta grada Kraljeva

Akcioni plan za realizaciju programa razvoja sporta
 grada Kraljeva za period 2016 – 2018. godine

                                                                                                                                


 

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

Kategorizacija grana sporta i način i postupak dodele budžetskih sredstava 
namenjenih sportu grada Kraljeva u 2016.godini.

               ◊ Pravilnik o kategorizaciji sportskih udruženja, klubova

                                      i organizacija  grada Kraljeva

◊ Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava

OBRAZAC 1                 OBRAZAC 2                    OBRAZAC 3