Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Oglasna tabla


POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD KRALjEVO 

REŠENjE O SAGLASNOSTI NA Poslovnik o radu Komisije za sprovođenje postupka za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo

PRAVILNIK O MERILIMA ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA 

 


 

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo

ZAKLjUČAK O OTVARANjU VEB STRANICE 

ZAKLjUČAK  O UTVRĐIVANjU SPISKA KANDIDATA ZA DIREKTORE PREDUZEĆA 

ZAKLjUČAK O ODBACIVANjU PRIJAVE 


   

OBAVEŠTENjE Odeljenja za poresku administratciju

Odluka Ustavnog suda broj 40-8/2015 

 


 

Javno predueće "Gradsko stambeno" Kraljevo objavljujje

OGLAS

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledećih nepokretnostiNE

 KONKURS ZA RASPOELU SREDSTAVA NAMENjENIH ZA FINANSIRANjE USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENjANA RADA SAVETA U 2017 GODINI U REALIZACIJI KAMPANjA I OSTALIH AKTIVNOSTI VEZANIH ZA BEZBRNOST SAOBRAĆAJA A SVE U CILjU POVEĆANjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA

 


 

PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE

 


 

REŠENjE O ODOBRENjU GODIŠNjIH PROGRAMA IZ OBLASTI SPORTA ZA 2017 GODINU 

 


 

ODLUKA O STIPENDIJAMA ZA 2017 GODINU 

 JAVNI POZIV ZA DOBIJANjE NOVČANE NADOKNADE

SMERNICE ZA POPUNU PRIJAVE

 PRIJAVA 

   

 ODLUKA GRADSKOG VEĆA O SUFINANSIRANjU PROGRAMA RADA UDRUŽENjA.


 

 ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

 


 

 

Gradsko veće grada Kraljeva

REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI ,

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD KRALjEVO

 
 

                                    GRADSKA UPRAVA GRADA KRALjEVA

                         OBAVEŠTENjE O UVIDU U BIRAČKI SPISAK


 

 


Javni Poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova 2017

Prijava za sprovođenje Javnog Rada

 


Skupština grada Kraljeva, na sednici održanoj dana 8. februara 2017.godine, donela je: 

 ♦ R E Š E Nj E O RAZREŠENjU  DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „ČISTOĆA“ IZ KRALjEVA

 ♦ R E Š E Nj E  O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „ČISTOĆA“ IZ KRALjEVA

 


Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kraljeva

Izveštaj o radu za 2016.godinu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora

 


 Pravilnik o načinu i postupku akreditacije predstavnicima medija

PRAVILNIK         ZAHTEV ZA AKREDITACIJU      AKREDITACIONA KARTICA  

 


GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODELjENjA 
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE
 KRALjEVO ZA 2017. GODINU
PLAN INTEGRITETA

OBAVEŠTENjE ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA  


 

 

 

  TABELA KOMISIJE UGOVORI

  


 

Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo 
   - Građevinska inspekcija -

                      PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA I KVARTAL 2017. god.

  


  


P R A V I L N I K  O ORGANIZACIJI  I  SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA  I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KRALjEVA 

 

REŠENjE GRADSKOG VEĆA                     PRAVILNIK

 
 

 GRADSKO VEĆE GRADA KRALjEVA

 REŠENjE O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE

 

      SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA

♦ Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2016. godinu

♦ Pregled kapitalnih projekata u periodu 2016 - 2018. godine

♦ Prilog 1. Broj zaposlenih i masa sredstava za plate u 2016. godini

♦ Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate u 2016. godini po zvanjima i zanimanjima

♦ Obrazloženje Odluke o rebalansu budžeta grada Kraljeva za 2016. godinu


 

 

 

Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Kraljeva

 

IZVEŠTAJ  O REALIZACIJI ODLUKE O BUDžETU GRADA KRALjEVA 
ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2016. GODINU


Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva


Komisija za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kraljeva u 2016. godini

♦ Informacija za učesnike projekata

♦ Obrazac 1A - Revidirani budžet projekta
♦ Obrazac 2 - Narativni i finansijski izveštaj - narativni deo

 ♦ Obrazac 2 - Narativni i finansijski izveštaj – finansijski deo                                                                                                                                         


 

  UDRUŽENjA GRAĐANA

 MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 


UPUTSTVO ZA BUDžETSKE KORISNIKE 

UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
 - OBRAZAC                                                            


VODNA KNjIGA GRADA KRALjEVA


                          Program razvoja sporta grada Kraljeva

Akcioni plan za realizaciju programa razvoja sporta
 grada Kraljeva za period 2016 – 2018. godine

                                                                                                                                


 

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

Kategorizacija grana sporta i način i postupak dodele budžetskih sredstava 
namenjenih sportu grada Kraljeva u 2016.godini.

               ◊ Pravilnik o kategorizaciji sportskih udruženja, klubova

                                      i organizacija  grada Kraljeva

◊ Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava

OBRAZAC 1                 OBRAZAC 2                    OBRAZAC 3