Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Komisija za imenovanje direktora Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća
                              čiji je osnivač grad Kraljevo

 

 05.10.2017. ZAKLjUČAK KOMISIJE


 01.09.2017. Spisak kandidata za sprovođenje izbornog postupka za direktora JKP "ČISTOĆA" Kraljevo                                                                                                     21.07.2017 - 21.08.2017.
 

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” Kraljevo

            KONKURS OBLjAVLjEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" BROJ 71 OD 21.07.2017.GODINE

 


 

 

 

 OBAVEŠTENjE O TESTIRANjU KANDITA ZA IZBOR DIREKTORA

 31.05.2017.

 ALEKSANDAR NESTOROVIĆ
 RADOVAN MARKOVIĆ
 DRAGAN ARSENIJEVIĆ
 VUKOJE STOJANOVIĆ

 


 ZAKLjUČAK O ODREĐIVANjU STRUČNOG LICA ZA PROVERU STRUČNE
                 OSPOSOBLjENOSTI I PROVERU KANDIDATA

R E Š E Nj E - davanje saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije

Poslovnik o radu Komisije

Pravilnik o  merilima  za imenovanje  direktora javnog preduzeća

 

ZAKLjUČAK O OTVARANjU VEB STRANICE 

ZAKLjUČAK  O UTVRĐIVANjU SPISKA KANDIDATA ZA DIREKTORE PREDUZEĆA 

ZAKLjUČAK O ODBACIVANjU PRIJAVE