Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Normativni akti

 

 

                                                                                                               24.12.2017.
 

P R A V I L N I K

O

organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva i Službi za poslove zaštitnika građana grada Kraljeva

 

                                                                                                                  12.10.2017.

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva

                                                           (prečišćen tekst)

 

                                                                                                                  09.10.2017 - 09.12.2017.
 Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u  
    sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu

                                                                                                                             28.07.2017.

P R A V I L N I K

o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grad Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva i Službi za poslove zaštitnika građana grada Kraljeva

                                                                                                                              06.07.2017.

P R A V I L N I K

o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

 


                         OBAVEZNA INSTRUKCIJA  O NAČINU OBAVLjANjA POSLOVA KOMUNALNE POLICIJE


 

P R A V I L N I K

O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA


                                ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI 2016.

    


  PRAVILNIK O ORGANIZACIJI  I  SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA  I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KRALjEVA  
 

REŠENjE GRADSKOG VEĆA                     PRAVILNIK


 

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

 


Program  popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Kraljeva u 2016. godini


 

                 ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU
                 LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA KRALjEVA ZA 2015. GODINU  
 

    

Statut grada Kraljeva

   


Poslovnik o radu Skupštine grada

            - Izmene i dopune  - Službeni glasnik grada Kraljeva  04/08,  20/11

Poslovnik o radu Skupštine grada 02.09.2016

Izmene i dopune Poslovnika o radu Gradskog veća grada Kraljeva 11.08.2017.

Poslovnik o radu Gradskog veća 01.09.2016  

INTERNI PLAN ZA SPREČAVANjE KORUPCIJE U JN 

PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA 

PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA KORIŠĆENjA I POTROŠNjI GORIVA

OBAVEŠTENjE


PRAVILNIK O TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE


PRAVILNIK O DAVANjU POKLONA