Одштампај Пошаљи
Служба за буџетску инспекцију града Краљева

         Служба за буџетску инспекцију града Краљева, у складу са Одлуком о оснивању Службе за буџетску инспекцију града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 22/09), обавља послове контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава над законски дефинисаним субјектима контроле: директним и индиректним корисницима средстава буџета града Краљева, јавним предузећима основаним од стране јединице локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета јединице локалне самоуправе за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета јединице локалне самоуправе по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

           Радом Службе руководи, у складу са законом, руководилац Службе кога поставља градоначелник града Краљева.    

 Програм рада службе буџетске инспекције града Краљева

 ♦ Контролна листа Буџетске инспекције Министарства финансија

 ♦ Контролна листа за индиректне кориснике буџетских средстава

    

 Руководилац Службе за буџетску инспекцију града Краљева

 Војо Вукајловић, дипл.економиста

Тел.064/891 22 28

email:voja.vukajlovic@kraljevo.org