Одштампај Пошаљи
ГРАДСКА УПРАВА

   Начелник Градске управе: Милош Петровић, дипломирани правник

 

                                                                              БИОГРАФИЈА

 


036/306-098 
mail:nacelnik@kraljevo.org

 

Начелник Градске управе:

Руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад Градске управе; усклађује рад организационих јединица Градске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

 

  - ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Преглед бројног стања запослених у Градској управи града Краљева 2008. - 2016. године

 КОДЕКС ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА

 

И З В Е Ш Т А Ј  О  Р А Д У  Г Р А Д С К Е  У П Р А В Е  Г Р А Д А  К Р А Љ Е В А  З А  2 0 1 5.  Г О Д И Н У