Одштампај Пошаљи
ГРАДСКА УПРАВА

  вд. начелника Градске управе:

                                 ЈЕЛЕНА БЕКЧИЋ - ЛУКОВИЋ

    Постављена је Решењем Градског већа града Краљева  на место вршиоца дужности
     начелника Градске управе града Краљева  од 08. новембра 2017. године.

                                                                          

 


036/306-098 
mail:nacelnik@kraljevo.org

 

Начелник Градске управе:

Руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад Градске управе; усклађује рад организационих јединица Градске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

 

  - ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Преглед бројног стања запослених у Градској управи града Краљева 2008. - 2016. године

 КОДЕКС ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

 ♦ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ГРАДСКЕ УПРАВЕ  ГРАДА  К Р А Љ Е В А
    З А  2 0 1 6.  Г О Д И Н У

 ♦ ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ  И З В Е Ш Т А ЈА  О  Р А Д У  Г Р А Д С К Е  У П Р А В Е
    Г Р А Д А  К Р А Љ Е В А

  
 
  ♦ И З В Е Ш Т А Ј  О  Р А Д У  Г Р А Д С К Е  У П Р А В Е  Г Р А Д А  К Р А Љ Е В А
    З А  2 0 1 5.  Г О Д И Н У